Regulamin

 

INTEBO.PL
Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1
Definicje


Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
4. Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Intebo.pl.
5. Sklep internetowy dalej Sklep – platforma internetowa dostępna pod adresem intebo.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Intebo.pl, a Klientem, z wykorzystaniem platformy internetowej Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. i świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Towaru, którego skutkiem bezpośrednim jest zawarcie Umowy sprzedaży.§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej Sklepu dostępnej pod adresem www.intebo.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy INTEBO, dostępny pod adresem internetowym www.intebo.pl, prowadzony jest przez firmę INTEBO Kazimierz Kądziołka, Limanowa, ul. Leśna 16, 34-600 Limanowa, NIP: 737-174-43-42, REGON: 380455329, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej CEIDG, prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki.
4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy internetowej Sklepu,
- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach platformy internetowej Sklepu,
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług elektronicznych świadczonych w ramach platformy internetowej Sklepu.
5. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych w ramach platformy internetowej Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa.
6. W celu korzystania z usług elektronicznych świadczonych w ramach platformy internetowej Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego wyposażonego w dostęp do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem hiperłącza (linka) dostępnego na platformie internetowej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.§ 3
Zasady korzystania z platformy Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego pod adresem: https://intebo.pl/pl/reg.
3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie pełnych danych osobowych – wymaganych do późniejszej realizacji zamówień.
4. Sklep INTEBO.PL zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również do ograniczenia dostępu do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a. w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Sklep INTEBO.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu INTEBO.PL
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w związku ze świadczonymi w ramach platformy internetowej Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania, modyfikacji czy nieuprawnionego wykorzystania danych przez osoby niepowołane.
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z platformy internetowej Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b. korzystania z platformy internetowej Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania i/lub urządzeń,
c. korzystania z platformy internetowej Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.§ 4
Złożenie zamówienia – procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.intebo.pl i dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności w oparciu o przekazywane przez platformę internetową Sklepu komunikaty oraz informacje również zawarte w ramach treści platformy internetowej Sklepu.
2. Klient dokonuje wyboru Towarów przez dodanie ich do koszyka.
3. W trakcie składania zamówienia, do momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. Aby tego dokonać należy kierować się przekazywanymi przez platformę internetową Sklepu komunikatami oraz informacjami również zawartymi w ramach treści platformy Internetowej Sklepu.
4. Po wybraniu Towaru oraz podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu przesłania Zamówienia, Klient musi zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, podać dane osobowe wymagane do zrealizowania Zamówienia oraz nacisnąć przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach zawarte w ramach platformy internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Przesłane przez Klienta przy pomocy platformy internetowej Sklepu Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem INTEBO.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Umowę uważa się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy złożonego Zamówienia.§ 5
Dostawa Towarów

1. Dostawa towarów odbywa się pod wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w salonie naszego Sklepu: NTEBO Kazimierz Kądziołka, Limanowa, ul. Leśna 16, 34-600 Limanowa, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu.
4. Koszty dostawy zamówienia dostępne są pod adresem: https://intebo.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4. Dodatkowo koszty dostawy zostały Klientowi wskazane przy składaniu Zamówienia.
5. Zamówienia są realizowane przez sklep w czasie zależnym od dostępności towaru na magazynie. Firma kurierska ma na dostarczenie przesyłki 2 dni od momentu nadania przesyłki..
6. Wszystkie wysyłane przez nasz sklep, przesyłki są ubezpieczone na wypadek ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu.
7. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zamówioną przesyłkę nawet jeśli opakowanie wydaję się nienaruszone, należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń wewnątrz, podczas odbioru od firmy kurierskiej.
8. Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia przesyłki oraz SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO.
9. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym i podstawą do uwzględnienia reklamacji za szkody powstałe w trakcie transportu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem wszelkich roszczeń dotyczących uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.§ 6
Ceny i metody płatności

1. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
a. za pomocą płatności on-line
b. za pobraniem
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą lub e-mail. Dane kontaktowe: INTEBO Kazimierz Kądziołka, Limanowa, ul. Leśna 16, 34-600 Limanowa, intebopolska@gmail.com.
4. Aby termin do odstąpienia od umowy został zachowany wystarczy, aby Klient wysłał stosowną informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – 14 dni od momentu wejścia Klienta w posiadanie rzeczy.
5. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności w terminie do 14 dni, w którym Klient poinformował nas o decyzji wykonania prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży.
6. Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, zawierać wszystkie elementy, które posiadał w chwili sprzedaży, bez jakichkolwiek śladów używania, niezniszczony i w oryginalnym opakowaniu, nadający się do ponownej sprzedaży.
7. Sklep zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie zastąpi wcześniej.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sklep INTEBO. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
§ 9
Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia, logotypy, grafiki oraz teksty zamieszczone w ramach platformy internetowej Sklepu są własnością Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabrania się kopiowania zdjęć, tekstów oraz innych materiałów zawartych w ramach platformy internetowej Sklepu, ich przedruku i/lub udostępniania w Internecie bez pisemnej zgody Sklepu lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również pobierania zdjęć, tekstów oraz innych materiałów zawartych w ramach platformy internetowej Sklepu i ich ponownego wykorzystania do celów marketingowych i/lub handlowych.
4. Wykorzystanie zdjęć, tekstów oraz innych materiałów zawartych w ramach platformy internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić postawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciw dopuszczającym się tego czynu.§ 9
Odpowiedzialność

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
a. brak dostępu do platformy internetowej Sklepu, spowodowany działaniem Siły wyższej,
b. działania lub zaniechania Klienta i/lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Klient,
c. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych Klienta przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia za pomocą platformy internetowej Sklepu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta
d. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
e. skutki korzystania z platformy internetowej Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
f. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
g. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w platformie internetowej Sklepu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.§ 10
Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) i ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827. z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 4.02.2019 roku.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl